Política de privacitat

 


TESEM Tècniques d'estampació i Embotició de Metalls, S.A N.I.F. A58495029 informa que el tractament de les dades de caràcter personal que es realitza a través d'aquesta pàgina web s’empara al que estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normatives d'aplicació. L'accés i utilització dels serveis proporcionats en aquesta pàgina web suposa l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat per part dels Usuaris.

Al navegar per aquestes pàgines, vostè facilita al servidor de la web de forma automàtica informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d'accés, l'hipervincle que l'ha reenviat a les mateixes pàgines, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat.

Sense perjudici que la Agencia Española de Protección de Datos (en endavant, AEPD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, cap informació sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d'estadístiques d'accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicades o cedides a tercers.

Les dades obtingudes al formulari web de contacte quedaran en poder del responsable del tractament:

Tesem S.A. – A-58495029 – Carrer del Ter, número 165, (Torelló) - 93.8592624 - dades@tesem.com

Les dades de caràcter personal que s’obtinguin i tractin a través d'aquesta seu electrònica tenen com a finalitat la prestació dels serveis proporcionats en la mateixa, els serveis sol·licitats pels usuaris i gestionar la relació comercial amb vostè, i anirà acompanyada del preceptiu deure d'informació definit al Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. En aquest sentit, les dades personals facilitades pels Usuaris, ja sigui a través de correu electrònic o mitjançant la utilització dels diferents formularis web existents en aquesta seu electrònica, seran tractades en els termes descrits en les clàusules informatives que figuren al costat dels mateixos, tal i com estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

En compliment del que disposa el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades que es sol·licitin als usuaris seran només les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es demanen, i s'indicarà, en el moment de la seva recollida, el seu caràcter voluntari o obligatori, així com les conseqüències de la seva obtenció o la negativa a suministrar-les.
Així mateix, amb caràcter supletori, en cas que els formularis o sol·licituds no tinguin aquestes clàusules, serà aplicable la present Política de Privacitat. En tot cas, els Usuaris són responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que proporcionen, així com també de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades facilitades i els possibles perjudicis que d'això es derivessin.
Mitjançant el subministrament de les seves dades personals en qualsevol de les seccions d'aquesta seu electrònica, l'Usuari n’autoritza el tractament amb les finalitats indicades en cada cas. El tractament d'aquestes dades és responsabilitat de TESEM.

Les dades personals dels usuaris seran tractades amb les mesures de seguretat necessàries d'acord amb el que preveu el Reglament Europeu UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals. Així mateix, es garantitzarà la confidencialitat de les dades i no es comunicaran a tercers tret dels casos necessaris per a gestionar els serveis proporcionats a través d'aquesta pàgina web.

Qualsevol usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament sobre les seves dades personals, mitjançant correu ordinari adjuntant còpia del DNI o document nacional d'identitat a TESEM, Carrer de Ter, 165, 08570 Torelló, Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic a l'adreça dades@tesem.com adjuntant còpia del DNI (Document Nacional d'Identitat).

El titular disposa també de la possibilitat d'aconseguir, en un format electrònic organitzat i comunament usat, una còpia de les dades que estiguin sent tractades. Podrà decidir transmetre aquestes dades a un altre sistema sempre que les dades objecte d'aquesta transmissió estiguin subjectes a un tractament automatitzat.

Així mateix, TESEM està autoritzat a posseir les seves dades personals, les quals es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals, així com per a finalitats estadístiques i / o publicitàries o fins que no se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

S'inclou a continuació l'enllaç amb la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.agpd.es (article 6.1 g) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.

Secret i seguretat de les dades:

TESEM S.A. es compromet a l'ús i tractament de les dades, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat d’aquests usos i tractament, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

La transmissió de les dades entre el servidor i l'usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

TESEM S.A. no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a aquestes per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, TESEM S.A. s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), ho farà amb confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, TESEM S.A. ho notificará a l'usuari sense demores indegudes i facilitarà la informació oportuna relacionada amb l'incident de seguretat tal com es conegui o quan l'usuari ho sol·liciti de forma raonable.

Consulta el Registre d'Activitats de Tractament de Dades

En aquest lloc web utilitzem cookies per oferir a l'usuari una experiència més personalitzada. Pot obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Hi estic d'acord Llegir més