CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 


(EDICIÓ DE SETEMBRE DE 2021)

Les presents Condicions Generals de Venda ("CGV") s'apliquen a qualsevol venda de productes i/o serveis (conjuntament els "Productes") per part de "Tècniques d'estampació i Embotició de Metalls, SA" (des d'ara, "TESEM") als seus clients (d'ara endavant denominats individualment "el Client") i formen part integrant del contracte entre TESEM i el seu Client (en endavant denominades col·lectivament les "Parts"). El Client declara conèixer i comprendre les presents CGV i confirma haver-les acceptat. El Client reconeix haver rebut la informació necessària per a assegurar-se que els productes i les presents CGV s'adapten a les seves necessitats. Excepte acord en contra per escrit amb condicions particulars prèviament acordades entre les parts,qualsevol comanda realitzada pel client o qualsevol acceptació d'una oferta de venda realitzada per TESEM implica l'acceptació de les presents condicions generals de venda i comporta obligatòriament la renúncia per part del Client a qualsevol de les seves pròpies condicions generals de compra o qualsevol disposició contrària a les presents condicions. Les CGV poden ser modificades o completades per condicions especials escrites, prèviament acceptades per les Parts. El fet que TESEM no s'aculli en un moment donat a alguna de les clàusules de les CGV no s'ha d'interpretar en cap cas com una renúncia a acollir-se a alguna d'aquestes clàusules en un moment posterior.

1. CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE

Les comandes, un cop acceptats per TESEM, són vinculants. Els productes no es retornen ni es canvien, excepte acordat el contrari. Les comandes emeses pel Client estan subjectes a l'acceptació per escrit per TESEM. En cap cas es considerarà que l'inici de l'execució per part de TESEM de la comanda del Client constitueix una acceptació tàcita dels termes de la comanda. Tota la informació, les especificacions i els preus que figuren en la documentació de TESEM, inclòs qualsevol pressupost, es faciliten a títol informatiu i només seran vinculants per a TESEM d'acord amb la comanda del Client acceptada per TESEM. És responsabilitat del Client comprovar els estudis i recomanacions que TESEM li proporcioni sota el seu propi control, ja que és responsabilitat del Client assegurar-se, abans del disseny, la fabricació o la prestació de el servei, que el Producte és compatible amb l'ús previst, si cal, realitzant les proves adequades.

2. EINES

Excepte acordat el contrari, les eines (equips, màquines, motlles, prototips, mostres, etc.) segueixen sent propietat de TESEM com a part integrant dels seus mitjans de producció i de la seva propietat intel·lectual. Contràriament al anterior, es pot acordar que quan una eina és subministrada per un client o és fabricada exclusivament per a un client i li pertany, i el cost de l'eina és assumit íntegrament pel Client, l'eina segueix sent propietat del Client. En aquest últim cas, tots els costos i despeses (desenvolupament, reparacions, modificacions i restauracions, drets, impostos...) aniran a càrrec del Client i se li refacturarán si s'escau.
Aquestes eines es conserven a les instal·lacions de TESEM, que les mantindrà en un estat normal de funcionament en relació amb aquesta eina en qüestió, la seva vida útil i les seves característiques particulars acordades per escrit en el moment de la seva entrega pel Client. Aquests equips seran assegurats pel client o per TESEM, com a custodi segons sigui el cas, de manera adequada en quant al seu deteriorament o destrucció. Tota devolució d'una eina només es pot efectuar a la fi de la comanda relativa als Productes en qüestió, a petició expressa ia càrrec del Client, amb totes les despeses pagades i després del pagament de totes les sumes degudes (o a deure) a TESEM pel Client (independentment de les seves dates de venciment).

2.1 Eines de col·laboració

La modalitat de "Utillatge Col·laboratiu" es sol·licitarà al Client quan, per produir els Productes per compte del Client, TESEM es vegi obligada a fabricar o modificar una part o element del seu utillatge o motlles existents a causa dels requeriments particulars dels Productes. Això vol dir que el Client s’encarregarà de les despeses de fabricació d'aquesta part del motlle i/o d'aquests elements addicionals i, en conseqüència, només aquesta part es considerarà de la seva propietat.

3. LLIURAMENT

Les dates i terminis de lliurament s'indiquen a la confirmació de la comanda. El fet de sobrepassar aquestes dates i terminis no pot donar lloc a l'anul·lació o la rescissió de la comanda, ni a indemnitzacions o penalitzacions per retard. Aquestes dates i terminis es prorrogaran automàticament en cas d'un retard a causa d'un cas de força major en les condicions de l'article 7, així com en cas d'un retard imputable al Client, com un retard en el pagament com s'indica en l'article 4.2. Llevat que s'acordi el contrari en l'acceptació per escrit de la comanda, els lliuraments es faran d'acord amb les toleràncies comunament acceptades en la indústria.
Llevat que s'especifiqui el contrari en l'acceptació per escrit de la comanda, els Productes es lliuraran en un embalatge conforme als costums i normes acordades amb el Client. TESEM no serà responsable dels danys deguts a un embalatge insuficient si aquest embalatge ha estat sol·licitat o acceptat pel client o si les condicions especials de transport no han estat prèviament comunicades per escrit pel Client a TESEM.

4. PREUS, CONDICIONS DE PAGAMENT

4.1 Condicions

Les comandes es basen en les ofertes vigents en la data de la comanda. Llevat que s'acordi el contrari en l'acceptació per escrit de la comanda, tots els preus dels Productes no inclouen els aranzels i impostos. En el cas que s'acordi un descompte o qualsevol altre sistema de rebaixa, aquest només és exigible si el Client ha complert plena i estrictament amb totes les seves obligacions contractuals i legals davant de TESEM.

4.2 Preus

Excepte acord en contra, els preus aplicats per TESEM s'indiquen en el pressupost i es basen en les condicions econòmiques del dia en què s'indiquen. Poden ser revisats en cas de fluctuacions dels factors que constitueixen en conjunt el preu de cost, aquests factors inclouen, però no es limiten a: el cost de les matèries primeres i els components, l'impacte en TESEM dels canvis legals o reglamentaris, els impostos, els drets de duana i els costos de transport, així com el cost de les assegurances.
El preu de determinades peces s'estableix en funció de les quantitats mínimes segons un barem convingut prèviament amb el Client. Per a qualsevol comanda inferior a una quantitat mínima, TESEM facturarà automàticament el preu corresponent segons aquest barem o, en absència de barem, podrà facturar les despeses d'execució després d'informar el client, precisant que les quantitats mínimes s'estableixen sobre la base d’una producció contínua.
Els preus facturats seran els vigents en el moment del lliurament. No obstant això, en cas que sigui impossible obtenir un preu revisat per qualsevol motiu, TESEM es reserva el dret de suspendre l'execució de la comanda. Els preus es calculen nets i són pagadors en la data esmentada en la factura. En qualsevol cas, el termini de pagament concedit no superarà els 60 (seixanta) dies des de la data d'emissió de la factura.
Només la recepció de fons en el compte bancari de TESEM es considerarà com a pagament complet en el sentit d'aquestes condicions generals de venda. El pagament és net de totes les deduccions, retencions o altres càrrecs. Excepte acord en contra de TESEM i/o indicat a la factura, els preus dels Productes no estan subjectes a cap descompte o rebaixa per part de TESEM. El pagament no podrà ser rebutjat, retardat o interromput per cap motiu.
TESEM es reserva el dret de fer les modificacions que consideri necessàries en les clàusules de les CVG en funció dels nivells de risc que la transacció pugui presentar.

4.3 Impagament o risc d'impagament

En cas de retard en el pagament de qualsevol factura, TESEM podrà, respecte a totes les comandes amb el Client, suspendre l'execució de les seves obligacions, rescindir de ple dret totes les comandes pendents amb el Client, recuperar els productes impagats i qualsevol document relacionat amb el Client sense necessitat d'avís previ d'incompliment. Tots els costos i desemborsaments (inclosos els costos de transport) en què incorri TESEM durant la recuperació aniran a càrrec del Client. TESEM també podrà exigir el pagament de qualsevol altra factura que sigui automàticament exigible com a conseqüència de l'endarreriment, amb efecte immediat i sense més tràmit que la notificació per escrit, sense perjudici dels danys i perjudicis que TESEM pugui reclamar també al Client com a compensació pel perjudici sofert. En aquestes circumstàncies, TESEM pot exigir el pagament per avançat en el moment de la comanda o abans del lliurament de qualsevol nou subministrament.

5. RESERVA DE DOMINI

La transferència de la propietat dels Productes es realitza després del pagament de totes les quantitats degudes. Els Productes segueixen sent propietat de TESEM fins que es faci el pagament. Qualsevol clàusula contrària, en particular inserida en les condicions generals de compra del Client, es considerarà no escrita. Per acord exprés, TESEM podrà fer valer els seus drets en virtut d'aquesta clàusula de reserva de domini, per qualsevol de les seves reclamacions, sobre tots els Productes en possessió del Client, presumint convencionalment que aquests últims són els impagats.
En cas d'impagament, i llevat que TESEM prefereixi sol·licitar el compliment íntegre de la venda, TESEM es reserva el dret de rescindir el contracte previ avís formal i reclamar els Productes lliurats, sent les despeses de devolució a càrrec del Client i els pagaments realitzats adquirits per TESEM en concepte de clàusula penal. Així mateix, TESEM podrà unilateralment, després de l'enviament d'un requeriment, elaborar o fer elaborar un inventari dels seus productes en possessió del Client. Aquesta clàusula no impedirà que els riscos dels productes es transfereixin al Client des del moment del seu lliurament a aquest. A partir del lliurament, el comprador es constitueix en dipositari i custodi d'aquests Productes.

6. COMPLIMENT NORMATIU - INFORMACIÓ

El Client, havent acceptat les especificacions tècniques dels Productes, reconeix tenir ple coneixement de les propietats dels mateixos. A ell li correspon realitzar tots els controls útils. El Client és l'únic responsable de compliment de les lleis i reglaments vigents relatius a la importació, comercialització i ús dels Productes al seu país d'entrega. El Client és l'únic responsable d'informar adequadament als seus propis clients i consumidors finals sobre l'ús dels Productes i/o els seus potencials perills i totes les conseqüències que puguin derivar-se'n.

7. FORÇA MAJOR

Es consideren com a força major o cas fortuït, els esdeveniments imprevisibles, independents de la voluntat de les parts i que aquestes no podrien raonablement evitar o superar, en la mesura que la seva ocurrència fa totalment impossible l'execució de les obligacions.
En particular, es consideren casos de força major o fortuïts que eximeixen TESEM de les seves obligacions de lliurament en els terminis inicialment previstos: les vagues de tot o part del personal de TESEM o dels seus transportistes habituals, els incendis, les gelades, les tempestes, les inundacions, la guerra, les parades de producció per avaries fortuïtes, la impossibilitat de proveir-se de matèries primeres, les epidèmies, pandèmies i emergències sanitàries, barreres de desglaç, talls de carretera, vagues o interrupcions de subministrament o interrupcions de subministrament per causes no imputables a TESEM, així com qualsevol altra causa d'interrupció de subministrament imputable als proveïdors de TESEM.
En aquestes circumstàncies, TESEM notificarà el Client per escrit en un termini de 72 (setanta-dues) hores a partir de la data d'ocurrència dels fets, quedant llavors suspès ipso iure el contracte que vincula TESEM i al Client sense indemnització, a partir de la data d'ocurrència de fet.
En cas que la força major persisteixi durant més de tres (3) mesos, qualsevol de les parts podrà rescindir la comanda, amb efecte immediat, mitjançant notificació per escrit. El Client ha de rebre i pagar tots els Productes fabricats fins a la data de terminació i compensar TESEM per tots els altres costos i despeses ja incorregudes en les condicions de l'article 9.

8. GARANTIA - LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

8.1 Garantia

TESEM garanteix, en la mesura permesa per la llei i en els termes i condicions que s'estableixen a continuació, que els Productes s'ajustaran a les especificacions contractuals, dins de les toleràncies habituals en el sector de TESEM. El Client haurà de notificar per escrit a TESEM qualsevol reclamació en garantia per defectes aparents, abans de qualsevol ús o transformació dels Productes i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 30 (trenta) dies després del lliurament. En cas contrari, el Client perdrà automàticament el benefici de la garantia.
La denúncia dels defectes existents en el moment del lliurament, i revelats després de la recepció dels productes, ha de ser formulada pel Client per escrit dins dels 3 (tres) dies següents a la data en què haurà descobert el defecte de conformitat. No es tindrà en compte cap denúncia si es produeix més de 30 (trenta) dies després del lliurament dels productes.
Els defectes i el deteriorament dels Productes lliurats com a conseqüència de condicions anormals d'emmagatzematge i/o conservació en els locals del Client, en particular en cas d'accident de qualsevol tipus, no donaran dret a cap garantia per part de TESEM.
En virtut de la garantia per vicis ocults, TESEM només estarà obligada a substituir gratuïtament els Productes defectuosos, sense que el Client pugui reclamar danys i perjudicis, per cap motiu.
La garantia de TESEM només es refereix als defectes ocults. Sent el Client un professional, s'entén per defecte ocult un defecte de fabricació del producte que el fa impropi per a la seva fi i que no ha pogut ser detectat pel Client abans del seu ús. Un defecte de disseny no és un defecte ocult i el Client és responsable de qualsevol defecte de disseny. A més, es considera que el Client ha rebut tota la informació tècnica relativa als productes fabricats per TESEM. TESEM no cobreix els danys i desgastos resultants d'una adaptació o muntatge especial i/o anormal dels productes TESEM, llevat que aquests s'hagin realitzat sota la supervisió de TESEM.
En particular, queden exclosos de la garantia els següents defectes: defectes resultants de les especificacions o requisits proporcionats pel Client, defectes deguts a d’incompliment de les especificacions i instruccions de TESEM, defectes deguts al desgast normal, defectes deguts a les condicions d'emmagatzematge, defecte resultant de la modificació dels Productes o del seu ús per part del Client o d'un tercer sense el consentiment previ per escrit de TESEM, defecte no existent en el moment del lliurament del Producte, defecte en un producte no destinat a la venda o a qualsevol altra forma de distribució, defecte atribuïble al disseny del producte final incorporat pel client o per un tercer al Producte o a què el producte ha estat incorporat pel client o per un tercer o d'acord amb les instruccions de fabricant del producte final, la no conformitat resultant de l'aplicació de normes legislatives o reglamentàries obligatòries, defectes no coneguts raonablement en el moment de la fabricació segons l'estat dels coneixements científics i tècnics.
TESEM no es responsabilitza de cap peça no lliurada per TESEM, en particular d'altres components utilitzats pel client per a ser integrats en un conjunt. En particular, TESEM no es fa responsable si la fallada d'un dels seus Productes és causat per altres components adjacents o als quals està associat pel client o un tercer. TESEM no ofereix cap altra forma de garantia, ni expressament ni implícita, en relació amb els Productes. El Client serà responsable i ha d'indemnitzar TESEM per totes les conseqüències derivades de les reclamacions o demandes de tercers en relació amb els Productes, quan aquests hagin estat subministrats d'acord amb les especificacions tècniques dels mateixos.

8.2 Limitacions de responsabilitat

La garantia de TESEM per defectes ocults es limita a la substitució o reparació de les peces defectuoses i es limita als primers 3 (tres) mesos d'ús. La garantia de TESEM cessa de ple dret si el Client no ha notificat a TESEM el supòsit defecte en un termini de 3 (tres) dies a partir de el dia del seu descobriment.
Correspon al Client demostrar la data en què va tenir coneixement de el defecte ocult. TESEM no serà responsable davant el Client de cap dany indirecte, pèrdua, responsabilitat i altres costos conseqüents, incidentals, indirectes i/o immaterials i altres pèrdues financeres o d'ús o d'imatge.

9. CANCEL·LACIÓ O RESCISSIÓ DE LA COMANDA - TRANSFERÈNCIA DE LA COMANDA

9.1 Anul·lació o finalització d'una comanda

La cancel·lació o rescissió total o parcial de qualsevol comanda només podrà realitzar-se amb el consentiment per escrit de TESEM. En cas d'anul·lació total o parcial de qualsevol comanda, els costos i despeses ja incorregudes per TESEM i els seus subcontractistes, com els productes ja fabricats o en procés de fabricació, els components ja adquirits, seran pagats en la seva totalitat pel Client.

9.2 Transferència de comandes

Cada comanda acceptada per TESEM es conclou en funció de la identitat del Client. En conseqüència, cap comanda podrà ser cedida o transferida, totalment o parcialment, pel Client a ningú, de cap manera i per cap motiu, sense l'acord exprés, previ i per escrit de TESEM.
TESEM podrà subcontractar lliurement les comandes realitzades pel Client a qualsevol tercer de la seva elecció i podrà transferir lliurement les comandes realitzades pel Client, així com els drets i obligacions relatius als mateixos a qualsevol de les seves filials dins el Grup TESEM, prèvia notificació al Client en un termini raonable.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els plànols, dibuixos, croquis, motlles, imatges, esquemes de fabricació, models, especificacions, nomenclatures tècniques i comercials, documents de recomanació, resultats de proves, catàlegs, fullets, avisos, patents, models i dibuixos, notes i, en general, tots els documents, tota la informació escrita o verbal comunicada el Client, seran propietat exclusiva de TESEM. En conseqüència, el Client no podrà distribuir-los, utilitzar-los, adaptar-los o reproduir-los de cap manera sense el previ consentiment per escrit de TESEM.

El Client garanteix a TESEM l'existència del seu títol d'ús de qualsevol disseny, model, motlle, patent, especificació o qualsevol altre suport de propietat industrial i/o intel·lectual que posi o hagi posat a disposició de TESEM i garanteix a TESEM front a totes les reclamacions i danys i perjudicis derivats de la infracció suposada o real de drets de propietat industrial o intel·lectual de tercers que pogués derivar-se de l'aplicació per part de TESEM d'aquests dissenys, models, motlles, patents, especificacions o qualsevol altre suport de propietat industrial i/o intel·lectual.

11. REVISIÓ PER IMPREVISIÓ

Si, com a conseqüència de circumstàncies alienes a les parts integrants, en especial econòmiques, polítiques, monetàries, fiscals, comercials, tècniques o jurídiques, o d'esdeveniments posteriors a la signatura de la comanda i/o del contracte aliens al control del Client i de TESEM, l'economia de la relació contractual ha de modificar-se, fent impossible l'execució de la comanda i/o del contracte per al Client o per a TESEM, afectant l'equilibri de la comanda i/o del contracte, el Client i TESEM es comprometen a consultar mútuament en un esforç de bona fe per realitzar modificacions de la comanda i/o del contracte tenint en compte raonablement les circumstàncies. A falta d'acord entre el Client i TESEM o en cas de negativa a negociar per una de les parts, en un termini de 30 dies a partir de la sol·licitud de revisió, TESEM o el Client es reserven el dret de rescindir la comanda i/o el contracte que els vincula sense indemnització, mitjançant un preavís de tres mesos per carta certificada amb justificant de recepció. Durant aquest termini de preavís, la comanda i/o el contracte continuaran en les condicions vigents en la data de notificació deltermini de preavís.

12. NUL·LITAT

En el cas que una de les clàusules de les CGV i/o de la comanda sigui declarada nul·la, les altres disposicions seguiran sent efectives.

13. LLEI APLICABLE - JURISDICCIÓ

La llei aplicable és l'espanyola i qualsevol disputa relacionada amb els CGV se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, a la jurisdicciódel domicili social de TESEM, sense importar el lloc de lliurament o fins i tot en el cas d'una reclamació incidental, de tercers o de múltiples demandats. No obstant això, TESEM es reserva el dret de remetre l'assumpte a qualsevol altre tribunal competent per aplicar les mesures cautelars que pugui adoptar.

14. REPRESENTACIÓ

Els respectius representants del Client i de TESEM certifiquen i confirmen que tenen l'autoritat i tots els poders per a comprometre i representar vàlidament al Client i a TESEM en el marc de les comandes regits per les presents CGV i/o el contracte celebrat entre les parts.

15. VERSIÓ AUTÈNTICA

Les presents CGV han estat traduïdes a diversos idiomes, però les parts acorden que en cas de discrepància prevaldrà i serà vinculant la versió en espanyol.

APLICACIÓ 16. DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les presents CGV són aplicables a partir del 01 de setembre de 2021 a tots les comandes rebudes del Client i substitueixen les CGV anteriorment vigents.

TESEM es reserva el dret de modificar les condicions generals en qualsevol moment, publicant una nova versió al seu lloc web www.tesem.com i accessible en la següent adreça: (www.tesem.com/company/cgv).

En aquest lloc web utilitzem cookies per oferir a l'usuari una experiència més personalitzada. Pot obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Hi estic d'acord Llegir més